História

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman (Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani) je rehoľným spoločenstvom, ktoré založil český kňaz, páter Jozef Litomiský v roku 1922, práve v čase, keď pôsobil v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Viedni na ulici Rennweg 63.

Pátra Litomiského viedla k založeniu rehole túžba odpovedať na Ježišovu prosbu vyslovenú v Gethsemanskej záhrade: „Zostaňte tu a bdejte so mnou“. (Mt 26,38) K tomuto rozhodnutiu ho ovplyvnilo ľudské utrpenie, s ktorým sa stretával v čase prvej svetovej vojny často. V ranených vojakoch a trpiacich chorých sa mu ukazoval obraz Ježišovho utrpenia.

Veľmi ho zasiahli aj duchovné a morálne problémy tej doby, preto chcel svojím životom prinášať Bohu náhradu za hriechy, ktoré urážajú Božiu lásku. Jeho hlavným mottom bolo: O Jesu pro Te pati, in passione Te consolari!– Ó Ježišu, pre teba trpieť a v utrpení ťa potešovať!

Rehoľa sa postupne rozrástla do Čiech, na Slovensko a do Jeruzalema. Páter Litomiský naďalej pôsobil vo Viedni a spolu s ďalšími spolubratmi sa venoval najmä pastorácii Čechov a Slovákov a dennej adorácii. Tu ho zastihla aj druhá svetová vojna. Bolo to náročné obdobie, kedy museli mnohí členovia rehole vykonávať nútené práce, niekoľkí rehoľníci museli narukovať aj na front.

Po vojne sa páter Litomiský ako generálny predstavený rehole presídlil do Prahy, kde ho roku 1950 zastihla akcia K – násilný zásah komunistickej vlády voči reholiam. Páter Litomiský bol spolu s ďalšími členmi rehole väznený, rehoľné spoločenstvo bolo rozpustené a bola im zakázaná akákoľvek náboženská činnosť. Neskôr, po tom, čo bol z väzenia prepustený, pôsobil na fare ako kňaz v kostole svätého Vojtecha, no jeho pastoračná činnosť bola obmedzená vtedajšou vládnou mocou a jeho zhoršeným zdravotným stavom. Zomrel v Prahe roku 1956.

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman bola po páde komunizmu obnovená a v súčasnosti plní opäť misiu svojho zakladateľa v rehoľných domoch v Rakúsku, na Slovensku a v Poľsku. Spolu s ňou na tomto diele pracuje aj Kongregácia tešiteliek Božského srdca Ježišovho a Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek.