Adoračná kaplnka

Smädné a stále žíznivé, hladné a napriek každodenným adoráciám nenasýtené – také boli srdcia mnohých zlatomoravčanov. Keď boli biedne ľudské srdcia takto dychtivé „mať“ svojho Stvoriteľa viac, aká bola túžba samotného Stvoriteľa po našich srdciach?! A tak, opäť raz nám dáva seba viac. Nebolo potrebné narodiť sa 2000 rokov dozadu, aby sme ho stretli, nemusíme cestovať do Izraela na posvätné miesta. Svätá Zem je tu, u nás. A On? Osobne v Eucharistii!

2.10.2015 sám osobne zavítal Ježiš do adoračnej kaplnky v kostole bratov Tešiteľov z Getsemani, aby bol viditeľný pre každého z nás,  niekoľko hodín denne. Prišiel, aby sme sa na Neho pozerali tak, ako raz budeme večne spolu s anjelmi, ktorých sviatok sme dokonca slávili v ten istý deň.

Boh Otec je vo svojej všemohúcnosti tak milosrdný, že nám rukami nášho diecézneho biskupa Viliama Judáka požehnal a posvätil našu kaplnku, určenú na každodenné klaňanie sa, adorovanie, nazeranie na živého Krista. Ona je priestorom, v ktorom môžeme prežívať predchuť neba. Nech je požehnaný každý človek, vďaka ktorému dnes môžeme kľačať hodiny pred otvoreným bohostánkom a nech sa vylievajú Božiu milosti na celú našu farnosť. Staň sa. Amen.