Vznik kongregácie

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman bola založená na pripomínanie smrteľnej  úzkostinajmilostivejšieho Spasiteľa v Getsemanskej záhrade. „Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemany a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa“. Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov.  I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou“. (Mt 26, 36-39) Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!“ Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A On sa v smrteľnej úzkosti ešte  vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“. (Lk 22, 41-44)

Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista ďalej „pokračuje a naplňuje sa v jeho tajomnom tele, ktorým je Cirkev“. „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo,  hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci… boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo…“(1 Kor 12,12). „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1 Kor 12,26n) Cirkev učí: Máme povinnosť náhrady zadosťučinenia. Aby sa urážky, spôsobene našimi hriechmi Bohu, uzmierili a narušený poriadok pokáním napravil“. (MR 128) „Hoci bohaté vykúpenie Kristovo nám získalo odpustenie všetkých hriechov, z obdivuhodného rozhodnutia Božej múdrosti, môžeme, ba aj máme, pripojiť  a na našom tele doplniť, čo chýba utrpeniu Kristovmu pre jeho mystické telo, ktorým je Cirkev“. (MR 131)

Nasledujúc príklad zakladateľa člen našej Kongregácie sa celkom oddáva Bohu. S láskou odpovedá na výzvu Ježiša Krista „Pod a nasleduj ma!“ (Mt 19,21) s úmyslom odprosovať a potešovať  Najsvätejšie Srdce. Tak, ako zmierna obeť „dopĺňať to, čo chýba  Kristovmu utrpeniu pre jeho tajomné telo, ktorým je Cirkev“. (Kol 1,24)

Search